A PEPSICO „NEM VETÍTÜNK” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI, ADATKEZELÉSI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

2018. december 3-30.

 

Felhívjuk kedves Játékosaink figyelmét, hogy a Részvételi, Adatkezelési és Játékszabályzat 8. pontja megváltozott.

2018.12.19.

 

1. Általános tudnivalók

A Pepsi, Lay’s, Lipton, Toma, Schweppes, Gatorade, 7UP, Canada Dry és Kristály Natura termékek magyarországi forgalmazója és reklámozója, ezáltal a Játék finanszírozója és szervezője a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. (Cg. 01-09-304045; székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. Info Park A épület 1. emelet) (a jelen Részvételi, Adatkezelési és Játék, röviden „Játékszabályzat”-ban: ”Szervező”).

A nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) lebonyolításával összefüggő feladatokat az Adamsky Kft. (Cg.01-09-939522; székhely: 1134 Budapest, Váci út 19.) mint lebonyolító (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el. A Lebonyolító a Szervező megbízása alapján a lebonyolítás és az adatfeldolgozás körében teljes körűen eljár.

 

2. A játékban történő részvétel feltételei

 

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.11. és 2.12. pontokban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:

 

2.1.1.  bármely magyarországi Cinema City mozibean vásárol legalább 1 (egy) db Nagy menüt (a továbbiakban: ”Menü”), majd

2.1.2.  elektronikusan regisztrál a pepsi.nemvetitunk.hu alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”), amely során megadja vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét és egy általa választott jelszót, továbbá telefonszámát, és a vonatkozó mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a Játékszabályzat 8. pontjában írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban: ”Regisztráció”), és

2.1.3.  feltölti a Weboldalra a vásárlást igazoló blokkon (a továbbiakban: ”Blokk”) található 9 jegyű AP-kódot (a továbbiakban: AP-kód”), a nyugtaszámot és a vásárlás időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), valamint választása szerint a vásárlás végösszegét és a megvásárolt Termékek darabszámát (A “Küldés” gombra kattintva a rendszer menti a kódfeltöltés adatait és annak pontos időpontját.).

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

 

Szervező kiemeli, hogy ugyanazon Blokkal Játékos csak egyszer pályázhat. Így amennyiben az adott blokkon a „nagy” menük darabszáma egynél több, úgy a Blokk beküldése ebben az esetben is csak egy Pályázatnak minősül.

A résztvevő mozik nyitvatartási ideje eltérő lehet.

 

2.2. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egyszer regisztrálhat, azonban a Regisztrációját követően korlátlan számú Pályázatot jogosult feltölteni a Weboldalra. Adott AP-kód és adott nyugtaszám együttesen kizárólag egyszer kerülhet érvényesen feltöltésre. Amennyiben adott AP-kód és adott nyugtaszám együttesen többször kerül feltöltésre, úgy Lebonyolító az első érvényesen beküldött Pályázatot regisztrálja, a továbbiakban feltöltött, ezen adatokat tartalmazó Pályázatokat a Játék szempontjából nem veszi figyelembe. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós AP-kódot, nyugtaszámot vagy vásárlási időpontot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

 

2.3. A Játékos köteles a Pályázathoz tartozó Blokkot a Játék teljes időtartama alatt, illetve a nyeremény átvételéig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén a Lebonyolító vagy a Lebonyolító megbízottja részére bemutatni a nyeremény átvételekor. A Játékban kizárólag azok a Blokkok fogadhatók el, amelyeken az AP-kód, a nyugtaszám és a vásárlás dátuma és a vásárlás időpontja teljesen olvashatóan látszik és a vásárolt Termékek egyértelműen és beazonosíthatóan szerepelnek, továbbá a Blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a Játék időtartama alá esik.

 

2.4. Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes által átadott Blokkon található AP-kódot és a nyugtaszámot, valamint a termékeket és a vásárlás dátumát és a vásárlás időpontját. Ha a Blokkon szereplő adatok nem egyeznek a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a Játék időtartamára esik, és/vagy a Termékek és/vagy az AP-kód és/vagy a nyugtaszám és/vagy a vásárlás dátuma és időpontja nem azonosíthatóak be egyértelműen, úgy Lebonyolító nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.

 

2.5. A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.6. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat (AP-kód, vásárlás időpontja) tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból.

 

2.7. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

2.8. Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.9. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.10. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

2.11. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében, lebonyolításában részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

2.12. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, illetve hamisított Blokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek például, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Blokkot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

 

2.13.  A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 

2.14. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

2.15. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

3. A játék időtartama

 

A Játék 2018. december 3. napja 0 óra 01 perctől 2018. december 30. nap 23 óra 59 percig tart.

 

4. A játék menete

4.1. Fődíj sorsolása:

Lebonyolító a Játék befejezését követően, 2019. január 7. napján 11:00 órakor közjegyző jelenlétében a Játék teljes időtartama tekintetében az 5.1.1. pontban írt nyereményre vonatkozóan összesen 1 (egy) darab nyertes Játékost, illetve 5 (öt) db Pótnyertest sorsol ki.  A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.4.2.

4.2. Heti nyeremények sorsolása:

Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2018. november 13. napján 11:00 órakor közjegyző jelenlétében minden egyes Játékhét tekintetében az 5.1.2. pontban írt nyereményekre vonatkozóan hetente 1 (egy) db, azaz összesen 4 (négy) darab nyerő időpontot sorsol ki. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.

Lebonyolító az alábbi Játékhetekre vonatkozóan hirdeti meg a heti nyereményeket:

 

  • Első hét:                      2018.12.03. 00 óra 01 perc – 2018.12.09. 23 óra 59 perc
  • Második hét:                2018.12.10. 00 óra 01 perc – 2018.12.16. 23 óra 59 perc
  • Harmadik hét:              2018.12.17. 00 óra 01 perc – 2018.12.23. 23 óra 59 perc
  • Negyedik hét:               2018.12.24. 00 óra 01 perc – 2018.12.30. 23 óra 59 perc

 

4.3. A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével közjegyző jelenlétében történik. A közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet Lebonyolító a székhelyén, elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.4. Az 5.1.1. illetve 5.1.2 pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az adott nyereményhez kapcsolódóan előre kisorsolt, adott nyerő időponthoz legközelebbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot.

4.5. Holtverseny esetén (tehát amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban vagy az adott nyerő időpont előtt vagy után másodpercre azonos idővel tölt fel Pályázatot) a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, aki korábban regisztrált a Weboldalon.

4.6. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata, vagy a nyertes Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Szervező azt a Játékost választja nyertesnek, (továbbiakkban Tartaléknyertes) aki az adott nyerő időponthoz legközelebb eső következő időpillanatban töltött fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot, illetve a 4.5. pontban írt holtverseny esetén a holtversenyben érintett másik Játékost, vagy ha a holtversenyben többen érintettek, akkor közülük a korábban regisztrált Játékost. A holtversenyben érintett és egyszerre regisztrált Játékosok közül, mindegyiküket nyertesnek tekintik.

 

5. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

 

5.1  A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra (továbbiakban együtt: „Nyeremény”):

 

5.1.1. Fődíj: összesen 1 (egy) darab kétfős utazás a Kanári-szigetekre

 

5.1.2. Heti nyeremények: összesen 4 (négy) darab egyenként 2 főre szóló és egyenként 5 alkalommal felhasználható mozijegy

 

A Nyeremény másik Játékosra átruházható, de készpénzre nem váltható és ki nem cserélhető.


5.2. Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

 

5.3. Egy Játékos az egy adott időpontban feltöltött Pályázatával legfeljebb egy díjra lehet jogosult.

 

5.4. Lebonyolító a nyeremények nyerteseit az adott Játékhét lezárultát követő 72 órán belül értesíti a nyertes által a Regisztrációkor megadott e-mail címen (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos köteles 24 órán belül visszaigazolni az Értesítést, és megadni a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat: a teljes nevét, magyarországi kézbesítési címét és telefonszámát. A nyertesnek válaszához csatolnia szükséges a pályázatában szereplő, nyertes teljes blokk másolatát. Amennyiben a pályázatban szereplő adatok, illetve a csatolt blokkok adatai nem egyeznek meg vagy a Játékos bizonyítottan nem teljesítette a részvételi feltételeket, a Pályázata kizárásra kerül és a Lebonyolító tartalék nyertest jelöl ki. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Lebonyolító tartaléknyertest jelöl ki.

 

5.5. Nyeremények átadása:

A heti nyereményeket Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a nyeremények kézbesítését kétszer kíséreli meg, az Értesítés visszaigazolását követő 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Lebonyolító a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

5.6. A heti nyeremények meghatalmazott útján is átvehetőek. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

 

5.7. Lebonyolító a Nyereményeket és a nyerteseket a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve és lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

 

5.8. Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

5.9. A fődíj leírása:

A kétfős utazás mint nyeremény magába foglalja az oda-vissza repülőjegyet a Kanári-szigetek egyikére, a szállást 6 éjszakára félpanziós ellátással, a külföldi repülőtéri transzfert, a vízumdíjat, valamint a Szervező választása szerinti utasbiztosítást az utazás időtartamára. A nyeremény nem foglalja magába többek között a magyarországi repülőtérre való utazáshoz, illetve az útlevél (utazáshoz szükséges igazolvány) beszerzéséhez kapcsolódó költségeket.

A Lebonyolító az utazás pontos időpontjáról, továbbá az utazás és szállás részleteiről a nyereményjáték vége után, 30 napon belül értesíti a nyerteseket a regisztráció során megadott e-mail/telefonos elérhetőségükön. Az értesítés ezen módját a Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten elfogadják. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a 48 órás határidőn belül nem reagál, úgy a nyertes a Játékból kiesik, és a nyereményre vonatkozó jogosultságát elveszti, és e jogvesztéssel kapcsolatban további igénnyel nem élhet. A Nyertes az értesítés visszaigazolása során köteles megadni a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait (telefonszám, lakcím vagy tartózkodási hely), melyet Szervező és Lebonyolító kizárólag a jelen Játékkal kapcsolatos kapcsolattartásra használnak fel.

A Nyertes a nyeremény átvételével tudomásul veszi, hogy az utazáson kísérőjével együtt saját felelősségére vesz részt. A Nyertes a nyeremény felhasználása során okozott vagy elszenvedett bármely személyi sérüléséért és/vagy vagyoni és/vagy nem vagyoni kárért kizárólagosan és teljes mértékben vállalja a felelősséget.

A Szervező és a Lebonyolító a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalnak. A nyeremény átadását követően a Szervező és a Lebonyolító nem tartoznak felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A Nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez, rendeltetésszerű felhasználásához kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a vele együtt kiutazó személlyel együtt kötelesek gondoskodni a célország hatóságai által az állampolgársághoz képest megkövetelt úti okmányról (érvényes személyi igazolvány vagy megfelelő útlevél). A Játékos tudomásul veszi, hogy sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem felelős a kiutazás elmaradásáért abban az esetben, ha a Játékos vagy a kiutaztatni kívánt személy a kiutazás megszervezéséhez szükséges adatokat, információkat vagy okiratokat nem adja meg, vagy ezek megadásával késlekedik (pl. útlevél, vízum, illetve az ahhoz szükséges okiratok, útlevélszám, repülőjegyhez szükséges egyéb információk stb.), illetve ha az utazásra kiutaztatni kívánt személynek a célországba való belépése a személyében rejlő okból avagy a célország jogrendszerében rejlő okból nem lehetséges. Szintén nem felelős sem a Szervező, sem a Lebonyolító a kiutazás elmaradásáért, ha a célországba történő kiutazást valamilyen rendkívüli természeti vagy politikai esemény nem teszi lehetővé.

 

6. Adózás, költségek

 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

7.     Panaszbejelentés

 

A Játékkal kapcsolatban kérdések, bejelentések a pepsi@adamsky.hu e-mail címen tehetőek meg.

 

8.     Adatvédelem

 

8.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1. Szervező a Játékkal kapcsolatban megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje (ezen belül az adatkezelés célja a Játékban részt vevő személyek által a Pályázat során rögzített adataik ellenőrzése annak érdekében, hogy a Nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, továbbá, a Nyeremények megfelelő címre történő kiszállításának megoldása, valamint a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése);

8.1.2. nyertesség esetén nevüket és a településüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldal felületén feltüntesse), és

8.1.3. minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat összes rendelkezését.

 

A megadott adatok kezelője (adatkezelő) a Szervező: a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. (Cg.01-09-304045; székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. INFO PARK „A” épület 1. emelet, levelezési címe: 1239 Budapest, Helsinki út 121-123.)., email cím: info@magyarudito.hu).

Az adatkezelő megbízása alapján a Lebonyolító Adamsky Kft. (Cg.01-09-939522; székhely: 1134 Budapest, Váci út 19.) adatfeldolgozói minőségében teljes körűen felelős az adatok fogyasztóktól való átvételének, tárolásának, rendszerezésének, célhoz szükséges felhasználásának és törlésének feladataiért, valamint az adatok információs biztonságáért. Lebonyolító, mint adatfeldolgozó az adatok tárolását a 1134 Budapest, Váci út 19. szám. alatti telephelyén, szigorú biztonsági intézkedések mellett biztosítja. Lebonyolító az adatokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

 

8.2. Az adatkezelő a Játékosok által megadott adatokat a Nyeremények kiosztását követően külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.

 

8.3. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezelő az adatfeldolgozón keresztül lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Adamsky Kft., postai címe: 1134 Budapest, Váci út 19., email: pepsi@adamsky.hu. A Játékos kérésének hatékony ügyintézése céljából kérjük igénybe venni az adatfeldolgozó itt említett elérhetőségeit. Amennyiben a Játékos közvetlenül az adatkezelőhöz kíván fordulni, úgy a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. 8.1.3. pontban írt elérhetőségeit lehet igénybe venni. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a Játékos az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

8.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

8.5 Az adatkezelésre egyebekben az Európai Parlament és Tanács 2016/679. sz. általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) irányadó.


9. Vegyes rendelkezések

 

9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem Szervező, sem Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.2. Szervező és Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

9.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

9.4. Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

9.5.  Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.6. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

9.7. Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzem zavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.

 

9.8. A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

9.9. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

9.10. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

9.11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 


Budapest, 2018. november 30.

 

 

Magyarüdítő Forgalmazó Kft.

Szervező

 

Adamsky Kft.

Lebonyolító